נכות אסטטית צלקות

נכות אסטטית צלקות

נכות אסטטית צלקות

צלקות בגוף – בהתאם לתקנה 75 לתקנות הביטוח הלאומי, פגיעה זו מהווה נכות של עד 20%, אך לרוב אינה נחשבת לפגיעה תפקודית.

צלקות בפנים ובצוואר – בהתאם לתקנה 75 לתקנות הביטוח הלאומי, פגיעה זו מהווה נכות של עד 50%, אך גם פגיעה זו לרוב אינה נחשבת לפגיעה תפקודית.

נסיבות החיים מלמדות אותנו כי תלמידים רבים נפצעים בדרכם לביה"ס ולגנים, בתוכם או בחזרה מהם ו"מתחדשים" בצלקות כאלו ואחרות.

צלקות אלו על פי רוב, צריכות להיכנס תחת כנפיה של הפוליסות הקולקטיביות של התלמידים, ולכסות את התלמיד בגין הפציעה האמורה מכוחה של תאונה אישית.

ברם, הפוליסות הקולקטיביות שמבטחות כל תלמיד ותלמיד בשעות הלימודים, ולאחריהן, מחריגות פיצוי בגין צלקות.

אל ייאוש, ישנה "ועדת חריגים" של חברות הביטוח, בה נדונים מקרים של צלקות חמורות-וקובעים לעיתים פיצוי "לפנים משורת הדין". וועדת חריגים מתכנסת שלוש פעמים בשנה במטרה לקבל פיצוי בגין צלקות גם מכח פוליסת התאונות האישיות.

לסיום, הורים, ניתן לקבל פיצוי בגין נכות אסטטית צלקות (כמו בשאר התאונות), הן מכח פוליסת התלמידים "וועדת חריגים לפנים משורת הדין" והן מכח פקודת הנזיקין במקרה של רשלנות, כאשר הפיצוי הינו פיצוי כפול.

יודגש כי מידע זה חלקי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.